<noscript id="ueka6"><tr id="ueka6"></tr></noscript>
<optgroup id="ueka6"></optgroup><center id="ueka6"></center>
<center id="ueka6"></center><center id="ueka6"></center>
<center id="ueka6"></center> <noscript id="ueka6"></noscript>
Link
DEGA
maag
INOEX
ABB

ürünler ile ilgili tan?t?mlar

 • PP-RCT\PPR\PE-RT\PEX\PA tek ve ?ok tabakal? kü?ük ?ap?ndaki boru üretim hatt?

  Jin Wei ?irketi taraf?ndan geli?tirilmi? olan bu üretim hatt? için Avrupa ileri teknolojileri sindirilmi? ve kabul edilmi?tir, benzersiz bir yap?ya sahip olmas?na ra?men, yap?land?rmas? geli?mi?, otomatikle?me derecesi yüksek ve kullan?m? kolayd?r. Ekstrüzyon makinesi vida dire?inde yüksek verimli, plastikle?mesi iyi, istikrarl? ve güvenilir bir BM verimlisi kullanm??t?r.
  More >>
 • UPVC su temini vedrenaj ve CPVC elektrik boru ekstrüzyon üretim hatt?

  Malzeme kal?pla?mas? kolay, plastikle?me üniformal?, üretim h?zl?, çal??ma istikrarl?, kontrol i?lemlerinin kolay olmas?n? sa?lamak için, bu üretim hat?nda özel bir vida ve kal?p tasar?m? benimsemi?tir.
  More >>
 • ?zel kullan?m ama?l? tek ve ?ift duvar oluklu boru makine grubu

  Küçük tek duvar yüksek h?zda oluklu boru ?ekillendirme makinesi: Bir kal?pla çift çapl? veya bir kal?pla üç çapl? küçük tek duvar oluklu boru üretebilir, modül maliyetlerini dü?ürerek modül de?i?tirme zaman?n? azalt?r ve verimlili?ini art?r?r.
  More >>
 • Yatay HDPE / PP / PVC büyük ?apl? ?ift duvar oluklu boru ve PVC takviyeli boru üretim hatt?

  HDPE / PP / PVC çift duvar oluklu borular? yayg?n olarak kullan?lmaktad?r. ?irketimiz taraf?ndan ba??ms?z geli?tiren HDPE çift duvar oluklu boru üretim hatt? birçok patentli teknolojilere sahiptir. Otomatikle?me derecesi yüksek, çal??mas? istikrarl? ve verimi de yüksek. HDPE / PP için yeni yüksek verimli tek vidal? ekstrüzyon makinesi, PVC için büyük düz çift veya koni çift ekstrüyon makinesi kullanm??t?r, ekstrüzyon hacimi yüksek. Kal?plama makinesinde yatay yap?s? kullan?lm??t?r.
  More >>
 • Dikey HDPE / PP / PVC büyük ?apl? ?ift duvar oluklu boru ve PVC takviyeli boru üretim hatt?

  Bu ürün a??rl?kl? olarak kentsel drenaj ve kanalizasyon sistemlerinde kullan?lmaktad?r. Profesyonel tasar?mlanan ve iyi yap?lm?? JWSBL dikey serili HDPE/ PVC çift duvar oluklu tüm bilgisayarl? ekstrüzyon üretim hatlar? yüksek verimli, istikrarl? ekstrüzyon ve otomatikle?me derecesi yüksek olmak gibi özelliklerine sahiptir.
  More >>
 • HDPE su temin ve bo?altma borusu, gaz borusu enerji tasarrufu yüksek h?zl? ekstrüzyon üretim hatt?

  ?irketimiz, bu üretim hatt? için en son Avrupa ileri teknolojisi kullanarak yeniden geli?tiren enerji tasarrufu yüksek h?zl? üretimim hatt?, HDPE ve poliolefin boru malzemeleri için kullan?m? uygun olan bir yüksek h?zl? ekstrüzyondur. PP ve s?radan üretim hatt? ile kar??la?t?r?ld???nda %35 civar?nda bir tasarruf etkisine ula?m??t?r. Üretim verimlili?inde 1 kattan fazla bir art?? göstermesi, sadece yer ve i?çilik maliyetlerinden tasarruf de?il, ayn? zamanda verimlili?i artt?rm??t?r. Bu üretim hat?n?n d?? görünümü güzel, otomatikle?me derecesi yüksek, üretimi istikrarl? ve güvenilirdir.
  More >>
 • Büyük ?apl? HDPE su temin borusu ve gaz borusu ekstrüzyon üretim hatt?

  Jin Wei ?irketi taraf?ndan kendi geli?tiren HDPE / MDPE su temin ve gaz borusu üretim hatt? e?siz bir yap?ya sahip, otomatikle?mesi yüksek, kullan?m? kolay, sürekli üretimi istikrarl? ve güvenilir. Bu üretim hatt? taraf?ndan üretilen borular orta sertlik ve güce, ama ayn? zamanda iyi esneklik ve termo performans?na sahiptir, bu nedenle ?ehir do?al gaz boru hatt? ve aç?k mekanda su temin borular? için ilk seöilen ürünler haline gelmi?tir.
  More >>
十次啦AV导航