<noscript id="ueka6"><tr id="ueka6"></tr></noscript>
<optgroup id="ueka6"></optgroup><center id="ueka6"></center>
<center id="ueka6"></center><center id="ueka6"></center>
<center id="ueka6"></center> <noscript id="ueka6"></noscript>

ürünler ile ilgili tan?t?mlar

Link
DEGA
maag
INOEX
ABB

Sac levha malzemeleri üretim hatt?

 • PC, PMMA Optik levha üretim hatt?

  Pazar ihtiyaçlar?n? kar??lamak için, Shanghai Jin Wei ?irketi geli?mi? teknoloji ve ekipmanlar? ile kullan?c?lar için optik düzeyinde levha üretim hatt? sa?lam??t?r. Ham maddelerin reolojisina göre tasarlanan özel vida ve hassas ölçümlü pompa sistemi ve kal?plar eriyik e?itli?inin istikrar? ve levhan?n mükemmel optik özelilli?ini sa?lam??t?r; Hassas optik bas?nc? sistemi, levhalar?n mekanik ve fiziksel özellikleri için bir garanti sa?lam??t?r.
  More >>
 • XPS ekstrüzyon plastik izolasyon levhas? üretim hatt? (CO2 k?pük teknolojisi)

  Mükemmel bir kapal? hücre petekli yap? ise, mevcut piyasalarda kabul edilen en iyi izolasyon malzemeleridir. Geri dönü?ümlü EPS polistiren levha granülasyonu ana hammadde olarak ç?kar?lan köpük, stereotipler, traksiyon, keserek ürün üretim süreci tamamlanmal?d?r. Onun yo?unlu?u, su içme oran?, ?s? iletkenli?i ve buhar geçirgenlik katsay? yönünde di?er tipli levha ?eklindeki yal?t?m malzemelerinden daha dü?üktür.
  More >>
 • PSP K?püklü levha üretim hatt?

  Bu makine biriminde çift tandem tipli köpük teknolojisi kullan?r, Gnel amaçl? polistiren (GPPS) Ana hammadde olarak, ekstrüzyon yap?l?rken köpü?e ve katk? maddeler enjeksiyon yap?lacakt?r.Ürünün bütün i?lemini tamamlamak için Pafta kafas? taraf?ndan eekstrüzyon yap?lan köpükler, So?utmadan sonra kesme, çeki?, sarma yap?lacakt?r. Ayr?ca PS köpüklü sofra aletleri üretimindeki esasl? ekipmanlar?ndan biridir.
  More >>
 • PVC ?affaf sert levha / PVC dekoratif levha üretim hatt?

  PVC ekstrüzyon ?effaf levhas? alev geciktirme ve kendi söndürme, kaliteli ve dü?ük fiyat, yüksek ?effafl?k, yüzey parlak, kristal noktalar? az, küçük suhatt?, yüksek darbe dayan?m? ve kolay ?ekillenme gibi özelliklerine sahip olmas?na ra?men, yayg?n olarak çe?itli aletler, oyuncak, elektronik, g?da, ilaç, giyim ve di?er sektörlerde plastik, katlanabilir kutu ve ambalajlamalarda kullanmaktad?r.
  More >>
 • ?ift vidal? kurutlay? ?nleyebilen egzoz tipli PET levha üretim hatt?

  Jin Wei ?irketi taraf?ndan ortaya ç?karan çift vidal? kurutmay? önleyebilen egzoz tipli PET levha üretim hatt? dü?ük güç tüketimi, basit bir teknoloji ve ekipman kullan??l? ve bak?m? kolay gibi özelliklerine sahiptir. Onun e?siz vida yap?s?n?n kombinasyonu en büyük derecede PET reçinenin viskozitesini indirmi?tir.
  More >>
 • PP, PS, EVOH levha ekstrüzyon hatt?

  PP, PS plastik levha, k?rtasiye, dekoratif levha üretim hatt?: PP, PS levhalar?n kullan?m? yayg?n, plastik kal?pla?t?ktan sonra direk g?da, elektronik ürünler ve di?er ambalajlarda kullan?labilir; Çe?itli ?effaf, çift renkli, matte, üç boyutlu k?rtasiye saclar?.Mü?teri ihtiyaçlar?na göre çok katl? presleme hatt? özelle?tirilebilir, hemde verim aral???100-1200Kg / h aras?nda olacakt?r.
  More >>
 • PVC tek ve ?ok katl? yal?t?m oluklu mukavva, ?ini ekstrüzyon hatt?

  Yang?n perfonmans? mükemmel ve alev geciktirici malzeme, hiçbir kendili?inden alkali yanma direnci yok, anti kimyasal korozyon, asita dayanal?, ?s? da??l?m? h?zl?, I??kl?k performans? mükemmel ve uzun ömürlü; Özel bir teknoloji formülü kullan?ld??? için, d?? havada maruzkalmaya dayan?kl?, yal?t?m performans? çok iyidir; Uygulama alanlar? geni?, fabrikalar, depolar, hangarlar, çiftçi pazar?, istifleme levhas?, geçici dükkanlar, yal?t?m barnaklar? için çok uygundur
  More >>
 • PVC / Ah?ap- plastik yar? kabuklama k?pük ve Koekstrüde k?püklü levha üretim hatt?

  PVC köpüklü levha uygulamalar?: reklam, ev mutfak dolaplar?, duvar dolaplar? ve konutlar;,Ah?ap-plastik köpüklü levhakullan?m?: Bina ?ablonlar?, aile mutfak dolaplar?, duvar dolaplar? ve konutlar.
  More >>
 • PP, PE, ABS, PVC kal?n levha üretim hatt?

  PP levhalar? yayg?n olarak kimya sanayi, g?da sanayi, anti-korozyon sanayi, temizlik sanayi, çevre koruma donan?mlar? imalat sanayinde kullan?labilir. 2000mm geni?li?indeki PP kal?n levha üretim hatt?, Jin Wei ?irketi taraf?ndan yeni geli?tiren ve akranlardan daha ileri olan istikrarl? üretim hatt?d?r.
  More >>
 • PC, PP, PE Spaces levha üretim hatt?

  PC güne?li levhalar?n uygulama alan?: ofis binalar?, salonlar?, al??veri? merkezleri, stadyumlar, kamu tesisleri ???kl?klar?, otobus istasyonlar?, otopark, kö?k, dinlenme salon koridor gölgelikleri, karayollar? ve kentsel yüksek yol gürültü bariyerleri.
  More >>
 • PC, PMMA, GPPS plastikal? levha malzemeleri makine grubu

  PC dayan?kl? levha uygulama kapsam?: Bahçeleri, e?lence mekanlar? egzotik dekorasyon ve dinlenme yerlerindeki kö?küler; Ticari binalar iç ve d?? dekorasyon, modern ?ehir bina duvarlar?; Telefon kabin, reklam tabelalar?, ???k kutular? reklam sergi düzenlemesi; Yüksek h?zl? karayollar? ve kentsel yüksek yol gürültüsü bariyerleri.
  More >>
 • ABS, HIPS Tek ve ?ok tabakal? levha üretim hatt?

  ABS, HIPS/GPPS buz dolab? a??rl?kl? olarak buz dolab? kap? safra, ?ç safra, çekmece, su tepsisi, su p?nar? ve di?erlerinde kullan?l?r.
  More >>
 • PE, PVC, CPE, TPO, EVA Geomembran / Su yal?t?m membran? üretim hatt?

  Ürünler: Sanayi ve sivil in?aat?n çat? yüzeyi su geçirmezlik için uygundur, yani dikilen çat? yüzeyü, düz çat?lar, e?imli ev çat?lar?, bina yer alt? su geçirmz dahil; Rezervuarlar?, baraj, su geçirmez havuzlar, tüneller, g?da depolar?, hava savunma projeleri, çöp gömme meydan?, yapay göl ve su geçirmez dahildir.
  More >>
 • PVC Homojen ?effaf zemin d??eme deri üretim hatt?

  PVC homojen ?effaf zemin dö?eme deri, çe?itli renklerdeki PVC k?rma pelet makul oranda kar??t?r?ld?ktan sonra laminasyon yap?larak olu?mu?tur. Çünkü çevre koruma ve izleme, kolay bak?m özellikleri nedeniyle, temelde konuk, hastaneler, okullar, fabrikalar, oteller, restoranlar ve di?er yerlerin zemin dö?eme malzemeleri olarak kullan?l?r.
  More >>
 • Yüksek h?zl? APCP üretim hatt?

  APCP için k?saca alminyum levha denir, yüzeyinde i?lem ve kaplanan (Florokarbon kaplama veya poliester kaplamal?) alüminyum folyo ile yüzey tabakas?, polietilen malzemeler çekirdek tabakas? yap?lan ve termal bile?im teknoloji üretimi sonucu olu?an yeni tipli dekoratif malzemeleridir; Temelde in?aat perde duvarlar?, d?? duvar dekorasyon ve reklam, oda içi dekorasyon ve benzeri yap?m?nda kullanmaktad?r.
  More >>

19 ?ubat 2020

34. Uluslararas? Plastik ve Kau?uk Endüstrisi Fuar? CHINAPLAS 2020 3-6 A?ustos 2020 Tarihine Ertelendi

Say?n Kat?l?mc?lar ve Ziyaret?iler:

Koronavirüs salg?n?n?n ?nlenmesi ve kontrolünü gü?lendirmek, kat?l?mc?lar?n sa?l?k ve güvenli?ini korumak i?in, 21-24 Nisan 2020 tarihleri aras?nda ?anghay'daki Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nde (NECC) planlanan 34. Uluslararas? Plastik ve Kau?uk Endüstrisi Fuar? CHINAPLAS 2020 ertelendi.G?steri 3-6 A?ustos 2020 tarihi yeniden NECC'de düzenlenecek ve mekan de?i?meyecek.

Her zaman oldu?u gibi, CHINAPLAS zengin i?eri?i ve faaliyetleri, dünya ?ap?nda kat?l?m? ve ?nemli pazar?yla küresel plastik ve kau?uk endüstrileri taraf?ndan iyi tan?nmaktad?r. Bu y?l 34. seferi ger?ekle?ecek olan CHINAPLAS fuar?, A?ustos ay?nda, dünyan?n d?rt bir yan?ndan 3.800'den fazla kat?l?mc?n?n lider teknolojileri ve yenilikler sergilenecektir. ?nümüzdeki d?nemde, Adsale salg?n geli?imi yak?ndan takip etmeye, yerel hükümet ve yetkililerle yak?n temas halinde olmaya, CHINAPLAS 2020 a??lmadan ?nce ve daha sonraki g?steri haz?rl?k ?al??malar?n? iyi yapmaya devam edecektir. Y?llar boyunca biriken deneyimlerimizle, ?nümüzdeki A?ustos ay?nda size ba?ar?l? bir CHINAPLAS daha sunmaya kendimizden eminiz.

Bir kez daha, g?steri ertelemenin yol a?t??? rahats?zl?ktan dolay? samimi ?zür dilemeyi kabul ediniz. CHINAPLAS 2020 ile ilgili daha fazla güncelleme i?in lütfen adresini ziyaret ediniz www.ChinaplasOnline.com.

Deste?iniz i?in ?ok te?ekkür ederiz. Sizi ?anghay'daki CHINAPLAS 2020'de g?rmeyi d?rt g?zle bekliyoruz.

十次啦AV导航