<noscript id="ueka6"><tr id="ueka6"></tr></noscript>
<optgroup id="ueka6"></optgroup><center id="ueka6"></center>
<center id="ueka6"></center><center id="ueka6"></center>
<center id="ueka6"></center> <noscript id="ueka6"></noscript>

Email:sales@jwell.cn

Customer Complaint mail:info@jwell.cn

Link
DEGA
maag
INOEX
ABB

?irket ile ilgili tan?t?mlar

Shangh Jwell makine imalat? Limited ?irketi (&Ccedil;in plastik makina sanay? Derne?i ba?kan yard?mc?s? birmi), &Ccedil;in'deki en b&uuml;y&uuml;k ekstr&uuml;zyon tipli plastik makine imalat? tesislerinden biridir. ?u anda Zhejiang Zhoushan, Shanghai Jiading, Jiangsu Taicang, Guangdong Dongguan ve Changzhou Liyang'da 5 imalat siteleri bulunmakta ve toplam yakla??k bin d&ouml;n&uuml;ml&uuml;k bir alana sahiptir. Shanghai Jiading b&ouml;lgesinde yer almi? olan ?irket merkezi kadrosunda 2200 ki?i vard?r, bunlar?n aras?nda 480 ki?i teknik y&ouml;neticileridir. ?irket son derece yetenekli olan bir ara?t?rma ve geli?tirme ekibi ile zengin deneyimi olan makine, elektrik devreye alma m&uuml;hendisleri ekibi, hemde geli?mi? makine i?leme sitesi ve standartlara uygun montaj At&ouml;lyesine sahiptir, her y?lda 2000 (adet) tak?m y&uuml;ksek kaliteli plastik ekstr&uuml;zyon &uuml;retim hatlar? imal edebilir. ?irket ile i?birli?i i&ccedil;inde olan birimler ise, Shanghai Jwell ekstr&uuml;zyon makinalar? imalat Limited ?irketi, Shanghai Jwell boru ekipmanlar? imalat Limited ?irketi, Shanghai Jwell levha film ekipmanlar? imalat Limited ?irketi, Shanghai Jwell kimyasal fiber makinalar? imalat Limited ?irketi, Shanghai Jie Wei makina imalat Limited ?irketi, Shanghai Jwell ekstr&uuml;zyon k&ouml;p&uuml;k teknoloji Limited ?irketi, Suzhou Jwell makina imalat Limited ?irketi, Suzplastikhou Dayun plastik geri d&ouml;n&uuml;?&uuml;m yard?mc? ekipmanlar? Limited ?irketi, Suzhou Jie Weier hassas makineleri Limited ?irketi, Zhoushan Jwell vida imalat Limited ?irketi, Jwell Liyang Limited ?irketi ve di?er 12 uzman firmalar ve dokuz b&uuml;y&uuml;k metal i?leme At&ouml;lyesi ve &uuml;&ccedil; ?s?-nitrit At&ouml;lyesi bulunmaktad?r. Bunlar? aras?nda, y&uuml;ksek yeni teknoloji i?letmeleri olan 8 ?irket vard?r.

6369152732333445505796956.jpg

Esasl? &uuml;r&uuml;nler ?unlard?r:

Her t&uuml;rl&uuml; plastik boru &uuml;retim hatt?, her t&uuml;rl&uuml; plastik profil &uuml;retim hatt?, her t&uuml;rl&uuml; plastik levha ve sac malzemeleri &uuml;retim hatt?, kimyasal elyaf iplik m&uuml;hendislik tasar?m? ve imalat?, Mikro bilgisayarl? otomatik plastik kal?plama makinesi, plastik geri d&ouml;n&uuml;?&uuml;m (y?kama ve gran&uuml;lasyon ) &uuml;retim hatt?, &ccedil;e?itli tek vidal? / &ccedil;ift vidal? ekstr&uuml;zyon makinesi ve vida varil, T tipli kal?p, A? de?i?tirici, silindir, robot kol ve di?er destekleme par&ccedil;alar?.


"Jwell" ve "Alt?n kabuk", &Ccedil;in plastik makina sekt&ouml;r&uuml;ndeki en &uuml;nl&uuml; marka olarak bilinmektedir. ?irket, ileride gelen teknoloji ve m&uuml;kemmel kalitesi ile yetkili birimler ve piyasalarda y&uuml;ksek onaylamas?n? elde etti, d&uuml;nyan?n &ouml;nde gelen bir&ccedil;ok anahtar teknolojisini geli?tirerek 30'dan fazla ulusal patenti elde etti, bir&ccedil;ok &uuml;r&uuml;nleri devletin ilgili makamlar? taraf?ndan &ouml;d&uuml;llendirildi: Ulusal anahtar &uuml;r&uuml;nler, y&uuml;ksek yeni teknoloji, &ouml;nemli olan yeni &uuml;r&uuml;nler, vs. B&ouml;ylece ?irketin ekstruder alan?ndaki liderlik konumunu teyit etmi? oldu. Onun piyasalardaki pay oran? sadece &uuml;lke i&ccedil;inde &ouml;nde de?il, ayn? zamanda da M?s?r, Rusya, Polonya, Hindistan, T&uuml;rkiye, Brezilya, Peru, iran ve Romanya ve di?er 20'den fazla &uuml;lke ve b&ouml;lgelere ihra&ccedil; edilmektedir. Ayr?ca M&uuml;?terilerin g&uuml;vencesi ve &ouml;vg&uuml;s&uuml;n&uuml; kazanm??t?r. 2008'den itibaren ?irket, M?s?r, Hindistan ve T&uuml;rkiye'ye merkezli ticaret temsilcileri g&ouml;ndererek yurtd??? pazarlar? daha da geni?letmi?tir. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; Jwell ?irketi her zaman m&uuml;?terilerin &ccedil;?karlar?n? ilk konuma koymu?tur, bu nedenle biz: M&uuml;?terilerimizin ba?ar?s? bizim gelece?imiz oldu?una tam inaniyoruz. "Kal?c? kalp ve m&uuml;cadele yenilik" jwell ?irketinin kurumsal ruhdur, "y&uuml;ksek kalite ve tam m&uuml;kemmel olmak" jwell ?irket kalite yakla??m? ve t&uuml;m personellerin b&uuml;y&uuml;k &ccedil;aba g&ouml;stermesindeki bir y&ouml;nd&uuml;r, "D&uuml;r&uuml;st" olmak bizim "y&uuml;z y?ll?k Jwell" in?a etmemizdeki bir &ccedil;ekirdek kavramd?r. Biz, m&uuml;?teriler i&ccedil;in s?cak bir hizmet sunma tutkumuz ile, &uuml;r&uuml;n kalitesinin m&uuml;kemmel olmas?n? s&uuml;rekli takip ederek, &uuml;r&uuml;nler i&ccedil;in g&uuml;venilir, basit ve yeni teknoloji kullanmas?n? sa?lamakla birlikte, yava? yava? y&ouml;netim maliyetini azalmaya &ccedil;aba g&ouml;stererek, profesyonel ve hizmet tipli ?irket kurma yolunda gidiyoruz.

Y&ouml;netim kurul ba?kan?: HE HAICHAO

E-mail:he@jwell.cn

 

 

十次啦AV导航